Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

SETUR SERVİS TURİSTİK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

SETAİR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

SETAIR HAVA TAŞIMACILIĞI VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a)Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setair Hava Taşımacılığı ve Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Setair”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://kvkk.setur.com.tr/public/document/10/15/pdf/true internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Setur Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası üzerinden ulaşabilirsiniz.

b)Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir: 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Gerçekleştireceğiniz seyahat kapsamında seyahat satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz uçuş hizmetini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • İlgili ülke güncel seyahat gereklilikleri yerine getirilerek uçuş operasyonlarının yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş birimlerimizin gerekli çalışmaları ve bağlı iş süreçlerini gerçekleştirmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
 • Şirket içi denetim ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi.
 • Seyahat edecek yolcuların ulusal ve uluslararası resmi kurumlarca herhangi bir yaptırım listesinde olup olmadığının kontrol edilmesi,
 • Koç Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek denetim faaliyetinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların sağlanması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Havayolu yolcu taşımacılığı düzenlemelerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak; Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında, Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Seyahat edecek yolcuların ulusal ve uluslararası resmi kurumlarca herhangi bir yaptırım listesinde olup olmadığının kontrol edilmesi,
 • Şirket içi denetim ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

c)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Koç Holding A.Ş.’ye,
 • Anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize,
 • Uçuş operasyonlarının yürütülmesi kapsamında iş ortaklarımıza,
 • Hissedarlarımıza,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere

Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d)Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi ve yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda , SMS, telefon ve e-posta kanalıyla toplanmaktadır.

e)İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin      işlenme    amacını    ve    bunların     amacına   uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  İlgili Kişi Başvuru Formu  adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Size Nasıl

Yardımcı Olabiliriz?